Obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky pro inzerci na serveru Buspark.cz a Buspark.com a Informace pro klienty správce o zpracování osobních údajů (GDPR)

Tyto Obecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou platné a účinné od 24/05/2018.

Zaškrtnutím a potvrzením pole “Četl jsem a souhlasím s obecnými obchodními podmínkami serveru Buspark.cz a Buspark.com”  přijímáte tyto Obecné obchodní podmínky serveru Buspark.cz a Buspark.com.

 • Článek 1. Obecné

Odst. I.

Společnost BUSPARK, s.r.o., se sídlem Praha 8, Gabčíkova 1225/6, Praha 8 - Libeň 18200, IČ: 05667623, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C 268635, je  provozovatelem internetového serveru Buspark.cz a Buspark.com (dále jen "Provozovatel"), dostupného na internetové adrese (URL): https://www.buspark.cz a https://www.buspark.com

Odst. II.

https://www.buspark.cz a https://www.buspark.com (dále jen "Server Buspark" nebo jen „Server“), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky zboží (dále  jen „Inzeráty“ nebo jednotlivě jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Inzerenti“ nebo jednotlivě jen „Inzerent“), za níže uvedených podmínek.

Odst. III.

Server Buspark není nijak zapojen do vztahů mezi Inzerentem a zájemcem o koupi, nebo kupujícím, ani ve funkci prostředníka, ani jako účastník nebo zástupce kterékoli strany. Dohody a smlouvy, které byly iniciovány v důsledku inzerce uvedené na serveru Buspark jsou uzavírány a prováděny bez jakékoli účasti Serveru Buspark.

 • Článek 2. Popis služeb serveru Buspark

Odst. I.

Server Buspark je zaměřen na zobrazování jednotlivých Inzerátů Inzerentů za účelem nabídky a prodeje zboží Zájemcům o koupi takového to zboží (dále jen „Zájemce“ nebo jednotlivě jen „Zájemci“), a umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Serveru.

Odst. II.

Server Buspark propaguje webové stránky www.buspark.cz a www.buspark.com  a inzeráty na nich Inzerenty umístěné na jeho vlastní náklady a prostřednictvím třetích stran, a to zejména umísťováním reklamy a Inzerátů nebo jejich částí na jiných webových stránkách, v softwarových aplikacích, v e-mailové poště nebo tištěných médiích. Za tímto účelem Server Buspark může poskytnout třetím stranám přístup k údajům, informacím a obsahu zveřejněné na Serveru Buspark. Inzerent tímto souhlasí, že jeho inzeráty mohou být přeloženy za účelem jejich začlenění na zahraničních internetových stránkách, serverech nebo softwarových aplikacích.

 • Článek 3. Registrace Inzerenta

Odst. I.

Inzeráty jsou na Server Buspark oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé Serveru. Registrace na Server je bezplatná.

Odst. II.

Inzerent souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá na Server Buspark, a to zejména emailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány Provozovatelem za účelem kontaktování Inzerenta případným Zájemcem o Inzerát.

Odst. III.

Inzerent pro tento účel uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat písemným odvoláním doručeným do sídla Provozovatele.

Odst. IV.

Registrovat se mohou pouze právnické a fyzické osoby způsobilé právních úkonů bez omezení.

Odst. V.

Informace, které musí při registraci Inzerent nebo Registrovaný zájemce ( dále jen “Uživatelé” nebo jednotlivě jen „Uživatel“) uvést musí být pravdivé, úplné a správné. Registrace vyžaduje platnou e-mailovou adresu. Účastník si při registraci musí vybrat osobní heslo, které musí být drženo v tajnosti a nesmí být za žádných okolností poskytnuto třetím osobám.

Odst. VI.

Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Uživatelů nebo osobních údajů Uživatelů třetí osobou, pokud Uživatel sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

Odst. VII.

V případě, že se informace poskytnuté během registrace změní k pozdějšímu datu, je účastník povinen tyto údaje neprodleně aktualizovat v jeho uživatelském účtu.

Odst. VIII.

Každý účastník se může na Serveru Buspark registrovat pouze jednou. Registrace více jak jednoho uživatelského účtu jednoho uživatele je zakázána. Obcházení tohoto nařízení je zakázáno. Uživatelský účet je nepřenosný.

Odst. IX.

Server Buspark si vyhrazuje právo odstraňovat uživatelské účty, které byly neaktivní po dobu delší 12-ti měsíců.

 • Článek 4. Požadavky na obsah a uspořádání Inzerce

Odst. I.

Na Serveru Buspark je povoleno inzerovat pouze prodej motorových vozidel spadajících do kategorie autobus. Autobus je motorové vozidlo určené pro přepravu většího počtu osob po pozemní komunikaci (dále jen “Autobus” nebo  též “Vozidlo”).

Odst. II.

Inzeráty sloužící k propagaci zejména níže uvedeného zboží a služeb jsou zakázané:

- Uzavření leasingu, úvěru, nájemní nebo půjčovatelské smlouvy nebo jakékoliv jiné formy financování nebo postoupení práva k užívání.

- Zprostředkování prodeje motorového vozidla nebo leasingu motorových vozidel.

- Nákup motorových vozidel nebo jiných předmětů všeho druhu.

- Prodej náhradních dílů a příslušenství pro motorová vozidla.

- Prodej nebo propagace software.

- Prodej nebo propagace služeb.

Odst. III.

Inzerenti jsou povinni poskytnout pravdivé, úplné a správné informace o prodávaném vozidle, zejména pokud jde o datum registrace a počet ujetých kilometrů, právních vztazích týkajících se vozidla, i ostatní údaje v inzerátu uvedené.

Odst. IV.

Vozidla po výměně motoru nebo tachografu musí být jako takové jednoznačně označena. V tomto případě musí být zveřejněný skutečný počet najetých kilometrů vozidla.  Omylem poskytnuté nesprávné informace (jako jsou například překlepy), musí být odstraněny bez zbytečného odkladu poté, co byly objeveny.

Odst. V.

Inzerent musí uvést, pokud vozidlo vykazuje významné vady a tyto vady nebyly opraveny. Vykazuje-li Vozidlo významné vady , je Inzerent povinen v menu pro zadávání vozidla zaškrtnout volbu “Poškozené vozidlo” zaškrtnutím pole “Ano”.

Odst. VI.

Za významnou vadu, která nebyla opravena, se považuje zejména poškození motoru a převodovky, škody způsobené dopravními nehodami, požáry, krupobitím nebo vodou a další vady, které není možné opravit nebo je lze opravit tím, že bude utracena značná finanční částka. Značnou finanční částkou se pro tyto účely rozumí předpokládané výdaje nutné k odstranění vady tvořící alespoň 20% prodejní/kupní ceny vozidla. Menší poškození jsou z této povinnosti vyloučena a měla by být uvedena v textu v poli "Popis". Povinnost zveřejnit známé a opravené předchozí vady zůstává tímto nedotčena.

Odst. VII.

Není dovoleno inzerovat více než jedno vozidlo v jednom Inzerátu.

Odst. VIII.

Účastník se zavazuje uvádět  k Inzerátu pouze takové fotografie, které je oprávněn používat bez omezení. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.

Odst. IX.

Použité fotografie nesmí být zavádějící a musí odrážet skutečný stav, v jakém je vozidlo nabízené v inzerátu. Pokud účastník používá obrázky z katalogu, musí být použití těchto fotografií samostatně uvedeno u Inzerátu v poli “Popis”.

Odst. X.

V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje vložením Inzerátu na Server Provozovateli nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru Buspark a v souladu s těmito Podmínkami .

Odst. XI.

Provozovatel si vyhrazuje právo ze Serveru odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Obecnými obchodními podmínkami.

Odst. XII.

Text Inzerátu ani soubory připojené k Inzerátu uveřejněného na Serveru nesmí obsahovat obchodní sdělení, reklamu, URL adresu/adresy, emailovou adresu/adresy, ani jakékoli jiné kontaktní údaje na fyzické a právnické osoby, jejichž účelem je propagace činností uvedených v čl. IV. odst. 2 těchto Podmínek těmito osobami. Na Serveru dále nesmí být zveřejňovány Inzeráty obsahující kontaktní údaje na fyzické a právnické osoby nebo internetové stránky mimo místa pro tyto údaje určená.

Odst. XIII.

Inzeráty obsahující reklamu na inzertní servery se stejným zaměřením jako Server Buspark jsou zakázány.

Odst. XIV.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Inzeráty, které porušují požadavky uvedené v těchto Podmínkách anebo jsou v rozporu s jeho právy a oprávněnými zájmy či právy a oprávněnými zájmy třetích osob bez náhrady.

 • Článek 5. Zvýhodněné Inzeráty

Odst. I.

Zvýrazněné a topované Inzeráty na Serveru Buspark jsou zpoplatněny.

Odst. II.

Topované Inzeráty jsou na Serveru zobrazovány na zvýhodněných pozicích. Zvýhodněnou pozicí je první pozice ve výpise Inzerátů. Doba platnosti zvýhodnění je 7 dnů. Po uplynutí této doby se Inzerát na Serveru zobrazuje jako nezvýhodněný. Tím není dotčeno ustanovení článku 5. Odst. 4.

Odst. III.

Zvýhodněním Inzerátu Inzerentem v průběhu doby 30 dnů, po kterou je Inzerát na Serveru zobrazován, nedochází k prodloužení doby inzerce o dobu zvýhodnění a Inzerát bude na Serveru zobrazován v souladu s čl. 9 po dobu 30 dnů, není-li předplaceno delší období.

Odst. IV.

Zvýhodněný Inzerát zůstává ve výpisu Inzerátů na Serveru ve zvýhodněné pozici do okamžiku zvýhodnění jiného Inzerátu jiným Inzerentem. V okamžiku zvýhodnění jiného Inzerátu jiným Inzerentem se dříve zvýhodněný Inzerát posune na druhou zvýhodněnou pozici. Ve stejném smyslu probíhá posun po dalších pozicích.

 • Článek 6. Smazání Inzerátu, blokování inzerátu a jiná opatření

Odst. I.

Buspark může přijmout a přijme níže uvedená opatření, má-li důvodné podezření, že došlo k porušení zákona, práv třetích osob nebo těchto Podmínek, nebo má-li k těmto opatřením Buspark legitimní důvod (zejména v případě prodlení s úhradou):

Odst. II.

Odstranění Inzerátu nebo jiného obsahu umístěného na Serveru Buspark

Odst. III.

Pozdržení zveřejnění Inzerátu nebo jiného obsahu, umístěného na Serveru Buspark

Odst. IV.

Zveřejňovat varování a upozornění pro účastníky

Odst. V.

Omezit nebo zamezit používání webových stránek Serveru Buspark

Odst. VI.

Blokovat účastníky v užívání Serveru Buspark na dobu omezenou

Odst. VII.

Suspendovat Účastníky trvale z využívání Serveru Buspark.

Odst. VIII.

Pokud je Účastník suspendován, nemůže již používat internetové stránky Serveru Buspark a nemůže si zaregistrovat nový uživatelský účet jako Inzerent ani Registrovaný zájemce.

Odst. IX.

Provozovatel je oprávněn v případě, že za Inzerentem eviduje pohledávku po datu splatnosti na službách a produktech poskytovaných Provozovatelem, Inzerci Inzerenta nezveřejnit a to do doby úplné úhrady pohledávky.

Odst. X.

Provozovatel je oprávněn v případě, že za Inzerentem eviduje pohledávku po datu splatnosti na službách a produktech poskytovaných Provozovatelem 30 dní po splatnosti, inzerát Inzerenta smazat.

Odst. XI.

Účastníci mohou ukončit smlouvu o užívání služeb Serveru Buspark kdykoli. Za tímto účelem může Účastník kdykoli smazat jeho uživatelský účet.

 • Článek 7. Platby

Odst. I.

Platbu za zveřejnění Inzerátu na Serveru lze provést platební kartou, službou PayPall nebo bankovním převodem na účet Provozovatele.

Odst. II.

Úhrada za zveřejnění Inzerátu na Serveru je splatná předem, tedy ještě před tím, než je Inzerát zveřejněn na Serveru Buspark.

 • Článek 8. Ceník, úpravy Ceníku a změny Obecných obchodních podmínek

Odst. I.

Inzeráty jsou zpoplatněny dle platného Ceníku (dále jen “Ceník”) serveru Buspark dostupného na internetové adrese (URL): https://www.buspark.cz/cenik

Odst. II.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto ceny kdykoliv změnit.

Odst. III.

Úpravy cen služeb Serveru Buspark musí být oznámeny změnou Ceníku zveřejněného na Serveru Buspark prostřednictvím internetu, s uvedením data modifikace. Nové ceny služeb serveru jsou platné a účinné pro inzeráty umístěné v databázi a prodloužené, dle data změny nebo úpravy. Inzerce, která je aktivní v průběhu cenové změny Ceníku expiruje dle předchozích podmínek.

Odst. IV.

Server Buspark má právo změnit Obecné obchodní podmínky kdykoli a bez udání důvodů. Nové Podmínky budou zveřejněny uživatelům před vložením nebo prodloužení inzerátu. Účastník musí přijmout nové Podmínky předtím, než začne vkládat nové inzeráty nebo  prodlužovat stávající inzeráty. Správu uživatelského účtu a údržbu stávajících Inzerátů je možné provádět nadále bez přijetí nových Podmínek. Pokud účastník nepřijme nové Podmínky může svůj uživatelský účet kdykoliv smazat.

 • Článek 9. - Informace pro klienty správce o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – „GDPR“

Odst. I. - Správce osobních údajů

1)Společnost BUSPARK, s.r.o., se sídlem Praha 8, Gabčíkova 1225/6, Praha 8 - Libeň 18200, IČ: 05667623, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C 268635, je provozovatelem internetového serveru Buspark.cz a Buspark.com dostupného na internetové adrese: https://www.buspark.cz a https://www.buspark.com prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky zboží inzerujících uživatelů serveru.

Odst. II. - Účely zpracování osobních údajů

1) Jako správce zpracováváme tyto osobní údaje:

a. Jméno a příjmení

b. Bydliště

c. Emailovou adresu

d. Telefonní kontakt

e. Číslo bankovního účtu

2) Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za následujícími účely:

a. provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy,

b. plnění smlouvy o inzerci,

c. ke komunikaci s vámi,

d. zprostředkování komunikace mezi Vámi a registrovanými i neregistrovanými uživateli našeho serveru,

e. vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

III. Právní základ zpracování osobních údajů

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů uvedených v článku II ve smyslu článku 6 odst. 1 GDPR je:

a. splnění zákonné povinnosti, zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., zákona č. 586/1992 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb.)

b. splnění závazků ze smlouvy o inzerci na jejímž základě pro klienty správce zajišťuje provoz inzertního serveru.

IV. Příjemci osobních údajů

1) V souladu s provozováním inzertních služeb jsou vaše osobní údaje (konkrétně jméno a příjmení, adresa, volitelně telefonický kontakt) zobrazeny v detailu jednotlivých inzerátů, registrovaným i neregistrovaným uživatelům serveru.

2) Při využití kontaktního formuláře je inzerentovi předána zadaná emailová adresa.

3) V souladu s ustanoveními právních předpisů mohou být příjemci osobních údajů kromě jejich subjektů také orgány veřejné moci.

V. Doba zpracování osobních údajů

1) Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s plněním smlouvy o inzerci budou zpracovávány minimálně po dobu dokončení plnění smlouvy a nejdéle po dobu jednoho roku poté, kdy budou veškeré závazky plynoucí z předmětné smlouvy splněny.

2) Osobní údaje zpracovávané na základě zákonné povinnosti budou zpracovávány po dobu nutnou pro splnění zákonem stanovené povinnosti Správce.

VI. Práva subjektů

1) Při zpracováni osobních údajů máte následující práva tykající se ochrany svých osobních údajů:

a. právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;

b. právo na opravu osobních údajů, které zpracováváme;

c. právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracováni omezeno, označit a po dobu trvání omezeni je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracováni máte tehdy, jestliže

i. popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

ii. zpracováni je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

iii. jestliže již Vaše osobni údaje nepotřebujeme pro účely zpracováni, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

iv. jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracováni uvedenou níže v článku VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

a. právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je odvádění pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, daně z příjmu fyzických osob, vedení mzdové agendy, vedení evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání, provádění případných srážek mzdy a evidence našeho hospodaření;

b. právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi.

c. právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

1) V případě, kdy Správce zpracovává ve svém oprávněném zájmu má klient právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Námitku může klient zaslat na adresu sídla Správce: Žďárecká 177, 549 32 Velké Poříčí. Po vznesení námitky je Správce oprávněn pokračovat v takovém zpracování, jen v případě, když prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad právy a svobodami klienta, a také pokud by takové zpracování bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Článek 10. Práva a povinnosti smluvních stran

Odst. I.

Za obsah Inzerátu odpovídá pouze Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto Podmínky a platné právní předpisy. Provozovatel nepřezkoumává ani  správnost ani úplnost inzerátu. Provozovatel nenese žádné záruky a odpovědnost za soulad reklamy se zákonnými ustanoveními.

Odst. II.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vyplývající ze skutečnosti, že smluvní vztahy vzniklé  nebo uzavřené na základě inzerátů na Serveru Buspark jsou nevymahatelné podle vnitrostátního práva dotčeného státu.

Odst. III.

Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží a to zejména údajů o funkčnosti zboží, skutečném stavu, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje zboží.

Odst. IV.

Inzerent je v rozhraní při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, ze Serveru odstranit bez náhrady. Rozsah Inzerátu nesmí překročit limity stanovené Serverem Buspark při zadávání Inzerátu.

Odst. V.

Předmětem vzájemných práv a povinností mezi Inzerentem a Provozovatelem je zejména nárok Inzerenta na umístění Inzerátu na Serveru a tomu odpovídající povinnost Provozovatele takový Inzerát na Serveru umístit dle těchto Podmínek a dále nárok Provozovatele vůči Inzerentovi na uhrazení ceny za umístění Inzerátu na Serveru dle platného Ceníku a tomu odpovídající povinnost Inzerenta Provozovateli tuto cenu uhradit.

Odst. VI.

Inzeráty na Serveru jsou placené. Inzerent má možnost zaplatit si zvýhodnění Inzerátu na Serveru.

Odst. VII.

Inzerentem vložený Inzerát je na Serveru zobrazován po dobu 30 dní. Po uplynutí doby 30 dní ode dne vložení Inzerátu nebude Inzerát zobrazován na veřejné části Serveru, ale pouze v administračním rozhraní Inzerenta. Po dobu dalších 30 dnů, s tím, že po uplynutí této doby bude Inzerát ze Serveru zcela smazán.

Odst. VIII.

Inzerentem smazaný inzerát se nebude zobrazovat na veřejné části Serveru ani v administračním rozhraní uživatele.

Odst. IX.

Zájemce kontaktuje Inzerenta prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu Inzerátu. Obsah kontaktního formuláře Provozovatel odešle na emailovou adresu Inzerenta, uvedenou Inzerentem při registraci na Server. Zájemce má možnost Inzerenta kontaktovat také přímo na telefonním čísle uvedeném Inzerentem, pokud Inzerent umožnil zobrazení svého telefonního čísla.

Odst. X.

Inzerent je oprávněn svůj Inzerát ze Serveru kdykoli odstranit.

Odst. XI.

Provozovatel pouze umožňuje Inzerentovi nalézt potencionální Zájemce prostřednictvím umístění Inzerátu na Serveru. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za vady, kvalitu či původ nabízeného zboží, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k němuž jsou určeny. Provozovatel neodpovídá za splnění vzájemných závazků Inzerenta a Zájemce vyplývajících z případné kupní smlouvy, a to zejména za včasné a řádné dodání zboží v inzerované kvalitě a za včasnou a řádnou úhradu kupní ceny. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží a zaplacení zboží nese pouze Inzerent a Zájemce.

Odst. XII.

Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení porušují některá z ustanovení těchto Podmínek, přerušit nebo  odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady dle článku 6. těchto Podmínek.

Odst. XIII.

Provozovatel je oprávněn kdykoli Inzerenta vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na Server, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení těchto Podmínek.

Odst. XIV.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny na Serveru či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.

Odst. XV.

Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Serveru Buspark.

Odst. XVI.

Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných Inzerentů ověřit platnost Inzerentem zadaného telefonního čísla a emailu. V případě, že Inzerent zadá k Inzerátu telefonní číslo nebo email, který není Provozovatelem ověřen, vyhrazuje si Provozovatel právo Inzerát nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo emailové adresa ověřena Provozovatelem.

Odst. XVII.

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za škody, které mohou Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.

 • Článek 11. Manipulace s vyhledáváním v databázi a narušení integrity systému

Odst. I.

Účastníci mohou na Serveru vyhledávat vozidla v databázích výhradně prostřednictvím vyhledávacích masek Buspark. Je zakázané do databáze přistupovat zejména prostřednictvím searchware nebo jiným podobným způsobem. Porušení tohoto ustanovení bude předmětem zahájení trestně právního stíhání ve věci porušení práv duševního vlastnictví.

 • Článek 12. Copyrights

Odst. I.

Všechny údaje, informace, firemní loga, texty a obrázky reklam umístěných na webových stránkách Buspark podléhají autorskému zákonu.

 • Článek 13. Závěrečná ustanovení

Odst. I.

Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto smluvní podmínky s tím, že nové a úplné znění smluvních podmínek Provozovatel zveřejní na internetové adrese

Odst. II.

https://www.buspark.cz/obchodni-podminky

Odst. III.

Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

Odst. IV.

Smluvní strany podřizují těmito Podmínkami založené smluvní vztahy právnímu řádu České republiky. Pro vzájemné soudní spory z těchto smluvních vztahů vyplývající smluvní strany ujednávají použití českého právního řádu.

Odst. V.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním dne 24.05.2018